برکنار

8720153

  • ۹۰ مدیر ارشد دولتی برکنار شدند + دلیل

    ۹۰ مدیر ارشد دولتی برکنار شدند + دلیل

    رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور تاکید کرد: اگر مدیری کارآمدی لازم را نداشته باشد یا با گفتمان دولت که گفتمان پاکدستی، فساد ستیزی و مردمی بودن است، عملکردشان مغایرت داشته باشد حتماً نسبت به آنها تصمیم گرفته می‌شود و در خصوص موارد قابل توجهی هم این تصمیم گرفته شده است.