دفتر برنامه ریزی و نظارت مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور چهار عنوان کمک هزینه را به مددجویان به شرط تائید کمیسیون‌های مربوطه در بهزیستی پرداخت می‌کند.

پرداختی یارانه یلدایی یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان برای این افراد

به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، دفتر برنامه ریزی و نظارت مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور با پرداخت چهار عنوان کمک هزینه شامل کمک هزینه معیشت توانبخشی (مستمری)، کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید یا شدید فاقد شغل و درآمد(کمک هزینه معیشت ماده۲۷)، کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت و همچنین کمک هزینه حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی، به جامعه هدف سازمانی خدمت رسانی می کند.

دفتر برنامه ریزی و نظارت مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور چهار عنوان کمک هزینه را به مددجویان به شرط تائید کمیسیون‌های مربوطه در بهزیستی پرداخت می‌کند.

دفتر برنامه ریزی و نظارت مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور با پرداخت چهار عنوان کمک هزینه شامل کمک هزینه معیشت توانبخشی (مستمری)، کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید یا شدید فاقد شغل و درآمد(کمک هزینه معیشت ماده۲۷)، کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت و همچنین کمک هزینه حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی، به جامعه هدف سازمانی خدمت رسانی می کند.

کمک هزینه معیشت توانبخشی (مستمری)، کمک هزینه ای مستمر(ماهانه) است که در اجرای تکالیف حمایتی دولت در برنامه ششم توسعه، به منظور جبران بخشی از هزینه های زندگی و معیشت، به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن، تعلق می گیرد. گام های اصلی فرایند اجرایی به ترتیب شامل ارائه درخواست توسط متقاضی، اخذ مدارک و بررسی آنها، ارجاع متقاضی به کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت در صورت نیاز، استعلام از ارگان ها و دستگاه های حمایتی دارای تکلیف مشابه و بررسی و تهیه گزارش مددکاری، تایید نهایی درخواست مستمری در کمیته بهزیستی، ثبت متقاضی به عنوان پشت نوبت مستمری درسامانه سازمان، انتظار به عنوان پشت نوبت دریافت مستمری تا زمان ایجاد ظرفیت خالی و در نهایت در صورت ایجاد ظرفیت خالی، برقراری مستمری در سامانه ثبت می شود.

دومین کمک هزینه پرداختی این دفتر، کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد است که کمک هزینه ای مستمر(ماهانه) است و در اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، به افراد دارای معلولیت و بیماران روانی مزمن تحت پوشش سازمان بهزیستی، پرداخت می‌شود. این فعالیت در قانون، با هدف عدالت در پرداخت و بر اساس شاخص های پرداخت، صرفا برای معلولیت های شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد پیش بینی شده است. گام های اصلی فرایند اجرایی شامل احصای اسامی افراد مستمری بگیر دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد با دهک یک تا چهار از سامانه سازمان و بانک جامع اطلاعات اقتصـادی اجتماعی خـانوار وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی، برقراری کمک هزینه معیشت افراد حائز شرایط فوق و دارای شاخص های پرداخت افراد دارای معلولیت و بیماران روانی مزمن شــدیـد و خیلی شدیـد (با تعیین نوع و شدت معلولیت ثبت شده در پرونده کمیسـیون پزشـکی توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت در سامانه)، رده سنی ۱۸ سال و بالاتر، اسـتقرار در چهار دهک پایین درآمـدی بانک جامع اطلاعات اقتصـادی اجتماعی خـانوار وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی(دهک یک تا چهار) در حال حاضر است.

فعالیت بعدی پرداخت کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت در خانواده است که کمک هزینه ای مستمر(ماهانه) است و توسط سازمان بهزیستی کشور، با هدف کمک به ارتقای سلامت فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید و معلولیت های چندگانه که قادر به انجام فعالیت های روزمره زندگی نیستند و افزایش امکانات مراقبتی مورد نیاز، به فرد دارای معلولیت و یا سرپرست، همسر یا قیم وی، پرداخت‌ می‌شود.

گام های اصلی فرایند اجرایی این خدمت شامل ارائه درخواست توسط متقاضی، اخذ مدارک و بررسی آنها، ارجاع متقاضی به کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت و در صورت نیازبررسی و تهیه گزارش مددکاری، تایید نهایی درخواست کمک هزینه پرستاری درکمیته بهزیستی، ثبت متقاضی به عنوان پشت نوبت کمک هزینه پرستاری در سامانه سازمان، انتظار به عنوان پشت نوبت دریافت تا زمان ایجاد ظرفیت خالی است و درصورت ایجاد ظرفیت خالی، برقراری کمک هزینه پرستاری در سامانه ثبت می شود.

پرداخت کمک هزینه حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی نیز کمک هزینه ای است که به طور مستمر(ماهانه) توسط سازمان بهزیستی کشور با هدف کمک به ارتقای سلامت فرد دارای آسیب نخاعی و افزایش امکانات مراقبتی مورد نیاز وی، به فرد یا سرپرست، همسر یا قیم، پرداخت‌ می‌شود. در این فرایند نیز مراحل‌ ارائه درخواست توسط متقاضی، استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران، ارجاع فرد به کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت جهت تعیین سطح آسیب نخاعی، بررسی و تهیه گزارش مددکاری و تایید نهایی درخواست کمک هزینه پرستاری درکمیته بهزیستی، به ترتیب انجام می‌شود و در صورت مشمول بودن، ثبت و تایید در سامانه جهت برقراری حق پرستاری صورت می گیرد.

سازمان بهزیستی کشور در سال گذشته به ۷۲ هزار و ۷۰۰ نفر افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید، حق پرستاری و به ۹۴۵ هزار خانوار نیز کمک هزینه معیشت (مستمری) پرداخت می‌کرد. پشت نوبتی‌های مستمری در۲ سال گذشته صفر و بیش از ۵۰۰ هزار نفر وارد چرخه مستمری بهزیستی شدند. مستمری از ۵۴۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان برای خانوارها متغیر است./ایرنا

مبلغ و افزایش و نحوه پرداخت مستمری مددجویان مشخص شد

مابه التفاوت مستمری پنج ماه اول سال مددجویان کمیته امداد به تاخیر افتاده است و از سوی دیگر کمک هزینه لوازم التحریر دانش آموزان با وجود گذشت بیش از دو ماه از سال تحصیلی جدید همچنان واریز نشده است. این موضوع دغدغه یک شهروند خبرنگار بروجردی شده است و با ارسال پیام از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

از طرفی افزایش مستمری مددجویان بلاخره تصویب شد. علاوه بر تصویب افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در این گزارش به منبع تامین اعتبار این افزایش و نحوه پرداخت آن اشاره خواهیم کرد و در اندیشه معاصر تصمیم مجلس در این مورد را به تفضیل بیان کرده ایم.

نمایندگان مجلس به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، دولت را مکلف کردند در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه علاوه بر پرداخت یارانه، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور را پرداخت کند. مجلس در لایحه بودجه جدید ۲۰ درصد مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی را افزایش داد. مجلس در لایحه بودجه جدید ۲۰ درصد مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی را افزایش داد.

فعال حقوق معلولان بیان کرد: بودجه اجرای ماده ۲۷ در سال جاری حدود هزار میلیارد تومان است که آنطور که گفته‌اند افزایشِ چشم‌گیری داشته و منتظریم ببینیم بعد از انتشار جزیاتِ لایحه بودجه ۱۴۰۳ این رقم چقدر افزایش پیدا کرده است.

تصویب افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که ۶ میلیون از جامعه ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد سهام عدالت دریافت می‌کنند.

نمایندگان مجلس به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، دولت را مکلف کردند در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه علاوه بر پرداخت یارانه، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور را پرداخت کند. مجلس در لایحه بودجه جدید ۲۰ درصد مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی را افزایش داد. مجلس در لایحه بودجه جدید ۲۰ درصد مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی را افزایش داد.

با توجه به تصویب بند الحاقی ۱ تا ۳۱ لایحه بودجه در مجلس سازمان بهزیستی ایران بایستی ۲۰ درصد به پرداختی‌های خود بی افزاید. بر اساس این مصوبه، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری مددجویان خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (%۲۰) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید. دولت مکلف به پرداخت ۲۰درصد حداقل دستمزد به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی شد.

فعال حقوق معلولان بیان کرد: بودجه اجرای ماده ۲۷ در سال جاری حدود هزار میلیارد تومان است که آنطور که گفته‌اند افزایشِ چشم‌گیری داشته و منتظریم ببینیم بعد از انتشار جزیاتِ لایحه بودجه ۱۴۰۳ این رقم چقدر افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: آقای نجفی‌خواه در این جلسه در خصوص درخواست بررسی وضعیت معلولان پشت‌نوبتی ماده ۷ و ۲۷ دستور دادند که بررسی شود چقدر بودجه برای این کار نیاز است و چه میزان پشت نوبتی برای دریافتِ این حقوق وجود دارد.

این فعال حقوق معلولان گفت: در این جلسه اعلام شد که درخصوص نحوه اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان تصمیم قطعی گرفته نشده و قرار است درباره‌ی نحوه‌ی افزایش تعداد دریافت‌کنندگان یا افزایش پلکانی کمک هزینه معیشت رایزنی و تصمیم‌گیری شود.

کد خبرنگار: ۱۵
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • پربازدید

  پربحث

  اخبار عجیب

  آخرین اخبار

  لینک‌های مفید