در سال ۱۴۰۰ تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه‌های دولتی ۳۰۱۲۵ بوده که ظرفیت دانشگاه‌ها در این خصوص ۵۶۷۸۹ بوده و صندلی‌های خالی ۲۶۶۶۴ تعداد است و درصد خالی صندلی‌ها هم ۴۶.۹۵ بوده است.

۲۶۶۶۴ صندلی دانشگاه دولتی در سال ۱۴۰۰ خالی ماند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ آمار ظرفیت، تعداد قبولی و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها طی دو سال گذشته برای آزمون کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه‌های مختلف کشور اعلام شد.

آخرین آمار پذیرفته شدگان، تعداد قبولی و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها طی دو سال گذشته برای آزمون کارشناسی ناپیوسته اعلام شد: در دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها تعداد ۳۵.۲۹ دانشجو پذیرفته شده اند که ظرفیت صندلی‌ها ۵۵۱۰۳ بوده اند و صندلی‌های خالی هم با آمار ۲۰۰۷۴ رو به رو بوده اند و درصد خالی صندلی‌ها ۳۶.۴۳ بوده است.

در سال ۹۹ برای دانشگاه‌های دولتی روزانه تعداد دانشجو ۲۱۱۶۲ پذیرفته شده اند که ظرفیت صندلی‌ها ۵۰۵۷۹ بوده اند و صندلی‌های خالی هم با آمار ۲۹۴۱۷ رو به رو بوده اند و درصد خالی صندلی‌ها ۵۸.۱۶ بوده است.

 در سال ۱۴۰۰ تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه‌های دولتی ۳۰۱۲۵ بوده که ظرفیت دانشگاه‌ها در این خصوص ۵۶۷۸۹ بوده و صندلی‌های خالی ۲۶۶۶۴ تعداد است و درصد خالی صندلی‌ها هم ۴۶.۹۵ بوده است.

دانشگاه های نوبت دوم 

 در دانشگاه‌های نوبت دوم یا شبانه در سال ۹۸ آمار ظرفیت دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان ۳۰۲۶۶، ظرفیت ۸۲۶۹ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۲۱۹۹۷ و درصد خالی ۷۲.۶۸ بوده است.

 در سال ۹۹ آمار ظرفیت دانشگاه‌های نوبت دوم برای پذیرش دانشجویان ۲۹۳۸، ظرفیت ۱۷۲۹۸ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۴۳۶۰ و درصد خالی ۸۳.۲ بوده است.

 در سال ۱۴۰۰ آمار ظرفیت دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان ۱۸۷۷۷، ظرفیت ۴۸۱۶ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۳۹۶۱ و ۷۴.۳۵ درصد خالی بوده است.

دانشگاه های غیر انتفاعی

 در دانشگاه‌های غیر انتفاعی در سال ۹۸ آمار ظرفیت دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان ۱۶۹۷۸، ظرفیت ۱۷۱۷۴۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۵۴۷۶۲ و ۹۰.۱۱ درصد خالی بوده است.

 آمار ظرفیت دانشگاه‌های غیر انتفاعی در سال ۹۹ برای پذیرش دانشجویان ۶۹۹۱، ظرفیت ۱۵۹۷۴۶ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۵۲۷۵۵ و ۹۵.۶۲ درصد خالی بوده است.

آمار ظرفیت دانشگاه‌های غیر انتفاعی در سال ۱۴۰۰ برای پذیرش دانشجویان ۱۱۲۱۶، ظرفیت ۱۴۴۷۲۵ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۳۳۵۰۹ و درصد خالی ۹۲.۲۵ بوده است.

دانشگاه های مجازی دولتی 

 آمار ظرفیت دانشگاه‌ها در مجازی دولتی در سال ۹۸ برای پذیرش دانشجویان ۳۲، ظرفیت ۱۲۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۸۸ و درصد خالی ۷۳.۳۳ بوده است.

 آمار ظرفیت دانشگاه‌ها در مجازی دولتی در سال ۹۹ برای پذیرش دانشجویان ۲۰، ظرفیت ۱۲۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۰۰ و درصد خالی ۸۳.۳۳ بوده است.

آمار ظرفیت دانشگاه‌ها در مجازی دولتی در سال ۱۴۰۰ برای پذیرش دانشجویان ۵۸، ظرفیت ۱۲۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۶۲ و درصد خالی ۵۱.۶۷ بوده است.

دانشگاه های مجازی غیر انتفاعی

 آمار ظرفیت دانشگاه‌ها در مجازی غیر انتفاعی در سال ۹۸ برای پذیرش دانشجویان ۲۲۹، ظرفیت ۴۸۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۲۵۱ و درصد خالی ۵۲.۲۹ بوده است.

آمار ظرفیت دانشگاه‌ها در مجازی غیر انتفاعی در سال ۹۹ برای پذیرش دانشجویان ۲۰۵، ظرفیت ۴۸۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۲۷۵ و درصد خالی ۵۷.۲۹ بوده است.

 آمار ظرفیت دانشگاه‌ها در مجازی غیر انتفاعی در سال ۱۴۰۰ برای پذیرش دانشجویان ۳۴۹، ظرفیت ۵۶۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۲۱۱ و درصد خالی بوده ۳۷.۶۸ است.

دانشگاه های شهریه پرداز

 آمار ظرفیت دانشگاه‌ها در شهریه پردازها در سال ۹۸ برای پذیرش دانشجویان ۰، ظرفیت ۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۰ و درصد خالی ۰.۰۰ بوده است.

آمار ظرفیت دانشگاه‌ها در شهریه پردازها در سال ۹۹ برای پذیرش دانشجویان ۲۱۵، ظرفیت ۲۴۲ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۲۷ و درصد خالی ۱۱.۱۶ بوده است.

دانشگاه های ظرفیت مازاد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: آمار ظرفیت دانشگاه‌ها برای ظرفیت مازاد در سال ۹۸ برای پذیرش دانشجویان ۸۰، ظرفیت ۷۸ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها منفی ۲ و درصد خالی منفی ۲. ۵۶ بوده است.

 آمار ظرفیت دانشگاه‌ها برای ظرفیت مازاد در سال ۹۹ برای پذیرش دانشجویان ۰، ظرفیت ۰ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۰ و درصد خالی بوده ۰.۰۰ است و در سال ۱۴۰۰ هم آمار به همین صورت دیده می‌شود.

دانشگاه های پردیس خودگردان

 آمار ظرفیت دانشگاه‌ها برای پردیس خودگردان در سال ۹۸ برای پذیرش دانشجویان ۹۰، ظرفیت ۸۶ و درصد خالی منفی ۴ مانده دانشگاه‌ها و منفی ۴.۶۵ درصد خالی بوده است و همین آمار در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به صورت رقم صفر دیده می‌شود.

تمامی دانشگاه های کشور 

آمار ظرفیت دانشگاه‌ها برای کل دانشگاه‌ها در سال ۹۸ برای پذیرش دانشجویان ۶۰۷۰۷، ظرفیت ۲۵۷۸۷۳ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۹۷۱۶۶ و درصد خالی ۷۶.۴۵ بوده است.

 آمار ظرفیت دانشگاه‌ها برای کل دانشگاه‌ها در سال ۹۹ برای پذیرش دانشجویان ۳۱۵۳۱، ظرفیت ۲۲۸۴۶۵ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۹۶۹۳۴ و درصد خالی ۸۶.۲۰ بوده است.

 آمار ظرفیت دانشگاه‌ها برای کل دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ برای پذیرش دانشجویان ۴۷۰۳۶، ظرفیت ۲۲۱۲۹۸ و درصد خالی مانده دانشگاه‌ها ۱۷۴۲۶۲ و درصد خالی ۷۸.۷۵ بوده است.

۱دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 1
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • پریسا IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
  0 0
  قبلا فکر میکردیم اینکه هر مدرسه ای درس بخونی مهم نی فقط تلاش مهمه.و دوست داشتم‌ داشتم واسه نمونه دولتی بخونم.ولی الان میبینم تیزهوشان بهترین انتخوابه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 5 + 5 =

  پربازدید

  پربحث

  اخبار عجیب

  لینک‌های مفید

  آخرین اخبار