گســکتهای کمپروفایــل (یــا گســکتهای دندانــه دار فلــزی) شــامل یــک هســته فلــزی (Ring Metal Core) اســت کــه در هــر دو روی خــود شــیارهای هــم مرکــز دارد. الیــه آببنــدی معمــوال روی هــر دو وجــه چســبانیده میشــود.

تولید کننده دانش بنیان انواع گسکت در ایران

شرکت فنی و مهندسی آتبین ایستا با نام اختصاری A.I.T. Co به منظور تولید تجهیزات ثابت مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کشور در سال ۱۳۸۵ توسط چند تن از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت، پایه گذاری و در سال ۱۳۸۶ تاسیس گردید و به عنوان تولید کننده گسکت در ایران فعالیت خود را آغاز نمود.

این شرکت با برنامه ریزی دقیق در تحویل کالا، محاسبه ریز قیمت تمام شده و نظارت مستمر بر تولید مهندسی توانسته است با ارتقاء سطح کیفی محصولات، میزان تقاضای مشتریان را جهت محصولات خود افزایش داده و در مدت کوتاهی نام آتبین ایستا را در لیست سازندگان چهار شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت به ثبت برساند و همچنین این شرکت بعنوان یکی از اعضاء فعال انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) با کد عضویت ۱۵۸۶ در حال ارائه خدمات ساخت به سایر اعضاء این انجمن میباشد.

اعتقاد به رضایت مشتری این شرکت را به سمت استقرار نظام مدیریت کیفیت (ISO-۹۰۰۱-۲۰۱۵) سوق داده و در مدت کوتاهی موفق به اخذ گواهینامه این مدیریت، در زمینه ساخت انواع گسکت و تامین تجهیزات ثابت و دوار مورد نیاز صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی نظیر انواع لوله، تیوب، فلنج، شیرآلات، ورق، اتصالات و سایر ادوات ثابت و دوار گردید.

معیارهای انتخاب گسکت

فاکتورهـــای زیـــادی میبایســـت بـــرای انتخـــاب گســـکت و اطمینـــان از تناســـب آن بـــرای کاربـــرد مـــورد نظـــر در نظـــر گرفتـــه شـــوند. خـــواص گســـکت درســـت ماننـــد طبقهبنـــدی فلنــج و جزئیــات کاربــرد بخشــی از فرآیندهــای انتخــاب هســتند. بــرای انتخــاب گســکت و اطمینـــان از تناســـب آن بـــا کاربـــرد مـــورد نظـــر، فاکتورهـــای زیـــادی دخیـــل هســـتند. مشـــخصات گســـکت همانطـــور کـــه انـــواع طبقهبنـــدی فلنـــج و اطالعـــات کاربـــردی بخشـــی از فرآیندهـــای انتخـــاب هســـتند.

تولید کننده دانش بنیان انواع گسکت در ایران

گسکت اسپیرال وند

گســکت اســپیرال ونــد ایــده آل تریــن نــوع گســکت در بیــن واشــرهای نیمــه فلــزی هسـتند. ایــن گسـکتها از ورقهــای نــازک فلـزی v شــکل (اسـتریپ) کــه فیلـر درونــی آن غیـر فلـزی بـوده و بـه صـورت مارپیـچ (اسـپیرال) انحنـا داده شـده کـه هـر دو طـرف آن جـوش داده شـده، سـاخته میشـود. ایـن نـوع گسـکت سـاختار خاصـی دارد کـه شـامل فلـزی ارتجاعـی و فیلـر انعطـاف پذیـر میباشـد و عملکـرد آببنـدی آن، در سـطح بسـیار بـاال و مطلوبـی قـرار دارد.

گسـکت رینـگ جوینـت

گسـکتهای رینـگ جوینـت آب بندهایـی فلـزی بـرای کاربـرد در دمـا و فشـار بـاال هسـتند کـه بـرای فلنجهـای بـا شـیار حلقـه ای مناسـب میباشـند. ایـن نـوع واشـرها در صنایـع نفــت، گاز، پتروشــیمی و ولوهــای فشــار بــاال مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد. گســکتهای رینـگ جوینـت بـرای آببنـدی بـا تمـاس خطـی و یـا سـطحی بـا زاویـه بیـن فلنـج مـورد نظــر و گســکت طراحــی شــده انــد. از طریــق اعمــال فشــار بــر ســطح آببنــدی بوســیله نیـروی پیـچ، فلـز نـرم تـر )گسـکت( بـه سـاختار میکـرو ذره ای متریـال سـخت تـر (فلنـج) نفــوذ میکنــد و آببنــدی بســیار کارآمــد و مســتحکمی را ایجــاد میکنــد

گســکت متــال جکــت

گســکتهای کمپروفایــل (یــا گســکتهای دندانــه دار فلــزی) شــامل یــک هســته فلــزی (Ring Metal Core) اســت کــه در هــر دو روی خــود شــیارهای هــم مرکــز دارد. الیــه آببنــدی معمــوال روی هــر دو وجــه چســبانیده میشــود. متریــال ایــن الیــه میتوانــد از گرافیــت، تفلــون، ورقهــای بــدون آزبســت و یــا فلــزات نــرم باشــد. از ایــن گســکت میتــوان بــدون الیه هــای آببنــدی نیــز اســتفاده نمــود امــا ایــن خطــر وجــود خواهــد داشــت کــه ســطح فلنــج بخصــوص در فشــارهای بــاال آســیب ببینــد

گســکت فلــت

شــرکت آتبیــن ایســتا ســازنده انــواع مختلــف گســکتهای فلــت اســت کــه از آزبســت، نان-آزبســت، گرافیــت، گرافیــت تقویــت شــده، تفلــون، تفلــون ارتقــاء یافتــه، میــکا، انــواع دیگـر ورقه هـای السـتیکی و غیـره تهیـه میشـوند. ایـن نـوع گسـکتها بـه تعـداد زیـاد در صنایــع مختلــف بــه کار گرفتــه شــده انــد و کاربردهــای بســیار متنوعــی دارنــد. آنهــا را میتـوان بـه صـورت اسـتاندارد و غیـر اسـتاندارد طراحـی نمـود. طراحـی غیـر اسـتاندارد یعنــی میتوانــد براســاس نمونــه و یــا طراحــی خــاص مشــتری باشــد.

گسـکت کروگیت

گسـکت فلـزی موجـدار یـا گسکت کروگیت در انـواع مختلفـی تولیـد شـده و کاربردهـای فراوانـی دارنــد. ایــن نــوع در شــکلهای گــرد، بیضــی و چنــد ضلعــی تولیــد میگــردد. گســکتها شـامل هسـته ای فلـزی بـا شـیارهای هـم مرکـز در هـر دو رو هسـتند کـه میتـوان آنهـا را بـا گرافیـت، سـرامیک و یـا الیههـای تفلـون بـه ضخامتهـای ۵.۰ تـا ۲ میلیمتـر پوشـش داد. ضخامــت فلــز میتوانــد در مقایســه بــا ۳۲۲-KF-AIT ،نــازک تــر باشــد. بــرای مثــال: ۵.۰ ،۱ ،۲ و یـا ۳ میلیمتـر و فاصلـه شـیارها ۳ ،۴ ،۵ و یـا ۶ میلیمتـر کـه بـه پهنـای سـطح آببنـدی و سـایز گسـکت بسـتگی دارد. عمـق شـیارها تقریبـا ۱ تـا ۵.۱ میلیمتـر اسـت کـه ایـن نیـز بـه سـایز گسـکت بسـتگی دارد.

تولید کننده دانش بنیان انواع گسکت در ایران

گســکت کمپروفایــل

گســکتهای کمپروفایــل (یــا گســکتهای دندانــه دار فلــزی) شــامل یــک هســته فلــزی (Ring Metal Core) اســت کــه در هــر دو روی خــود شــیارهای هــم مرکــز دارد. الیــه آببنــدی معمــوال روی هــر دو وجــه چســبانیده میشــود. متریــال ایــن الیــه میتوانــد از گرافیــت، تفلــون، ورقهــای بــدون آزبســت و یــا فلــزات نــرم باشــد. از ایــن گســکت میتــوان بــدون الیه هــای آببنــدی نیــز اســتفاده نمــود امــا ایــن خطــر وجــود خواهــد داشــت کــه ســطح فلنــج بخصــوص در فشــارهای بــاال آســیب ببینــد

گسکت انولوپ یا پوشش تفلون Envelope Gasket

این گسکت معمولا با پوشش تفلون می باشد. و یک گسکت کامپوزیتی است. که از یک پوشش PTFE  تشکیل شده است . از مهمترین مزایا استحکام این نوع گسکت است  گسکت انولوپ معمولا به عنوان گسکت فلنجی در کارهایی که باید مقاومت شیمیایی و فشار بالا باشد استفاده می شود. گسکت Envelope بطور گسترده برای ایمنی و محدود کردن و بهداشتی کردن مخازن، رآکتورها، خطوط لوله  و غیره استفاده می شود. با توجه به اینکه PTFE خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار خوب دارد تقاضا برای این گسکت زیاد است.

منبع: www.atbinista.com

کد خبرنگار: ۹
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 0 + 0 =

  پربازدید

  پربحث

  اخبار عجیب

  آخرین اخبار

  لینک‌های مفید