۳۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۰
کد خبر: 55291930
1 false

به گفته یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اصلاح طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس نهایی شد.

نهایی شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان

به گزارش سلام نو به نقل از تسنیم، «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی قوه مقننه خبر داد و گفت: این طرح به هیئت رئیسه ارائه شده است تا در سامانه طرح‌ها و لوایح مجلس بارگذاری شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود درباره این طرح را ارائه کنند، افزود: احتمالاً نمایندگان درخواستی را داشته باشند که این طرح خارج از دستور و با اولویت بررسی شود.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس اضافه کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر ۵۰ نماینده درخواست داشته باشند که طرحی خارج از دستور بررسی شود این موضوع به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: پس از بازگشت نمایندگان از سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود اگر قرار باشد طرح شفافیت آرای نمایندگان خارج از دستور بررسی شود پس از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

 متن نهایی طرح شفافیت آرای نمایندگان به شرح زیر است:

طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شفافیت آرای نمایندگان)

ماده ۱: در جزء (۱) ماده (۲۱) قانون آئین‌نامه داخلی، پس از عبارت «توزیع آنها» عبارت «و انتشار آن برای عموم ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ جلسه به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد» اضافه می‌شود.

ماده ۲: ماده ۲ ـ در جزء (۶) ماده (۲۲) قانون، پس از عبارت «هفتگی مجلس» عبارت «و انتشار آن برای عموم حداقل سه روز قبل از اولین جلسه» اضافه می‌شود.

ماده ۳: یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۲) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۲-: هیئت رئیسه مجلس موظف است برنامه هفتگی جلسات خود را به اطلاع نمایندگان برساند و امکان حضور بدون حق رأی هر یک از نمایندگان، در صورتی که حداقل یک روز قبل از جلسه درخواست کتبی خود را ارائه کند، در جلسات هیئت رئیسه فراهم نماید.
صوت و تصویر جلسات هیئت رئیسه از طریق سامانه در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و آرای اعضای هیئت رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع در پایان هر جلسه و مشروح مذاکرات آن حداکثر ده روز پس از جلسه، به اطلاع نمایندگان می‌رسد. در موارد خاص پس از درخواست رئیس جلسه یا یک سوم حاضران، در صورت تصویب جمع حاضر، رأی اعضاء برای اطلاع نمایندگان اعلام نمی‌شود.

ماده ۴: ماده (۶۱) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می‌شود: مناط اعتبار رسمیت جلسات کمیسیون‌ها، حضور حداقل دوسوم اعضای کمیسیون و نصاب مصوبات آن مطابق ماده (۱۱۷) این قانون است. جلسات کمیسیون‌ها به صورت علنی تشکیل می‌شود و دستور جلسات هفتگی حداکثر سه روز قبل از اولین جلسه، برای عموم منتشرمی‌شود. اسامی حاضران و غایبان جلسه همراه با آرای نمایندگان به تفکیک اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند به ترتیب حروف الفبا تا پایان روز رأی‌گیری در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، برای عموم منتشر و در صورت مشروح مذاکرات کمیسیون نیز ثبت می‌شود.

تبصره ۱-: ‌در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب نماید، هرگاه وزیر ذی‌ربط یا بالاترین مقام دستگاه مربوط یا حداقل یک‌چهارم از اعضای کمیسیون درخواست نمایند برای موضوع مورد بحث جلسه غیرعلنی تشکیل شود، با تصویب کمیسیون، جلسه صرفاً برای رسیدگی به همان موضوع، غیرعلنی می‌شود.

تبصره ۲-: ‌در صورت درخواست پنج نفر از اعضای کمیسیون و تصویب آن، آرای اعضای کمیسیون درباره طرح یا لایحه یا بخشی از اجزای آن، بدون درج اسامی منتشر می‌شود.

تبصره ۳-: ‌درخصوص طرح‌ها و لوایحی که به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، الزاماً جلسات به صورت علنی تشکیل می‌شود و عدم انتشار آرای نمایندگان در این‌گونه جلسات به منزله غیرعلنی شدن جلسه نیست.

تبصره ۴-: ‌مشروح مذاکرات جلسات علنی کمیسیون‌ها حداکثر ظرف مدت یک ماه به صورتی که قابل خوانش رایانه‌ای باشد، در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس برای عموم منتشر می‌شود.

تبصره ۵-: ‌مذاکرات جلسات غیرعلنی کمیسیون‌ها و آن دسته از آرای نمایندگان که عدم انتشار آن به تصویب کمیسیون رسیده بود، پس از گذشت حداقل یک سال با پیشنهاد حداقل پنج نفر از اعضا و تصویب کمیسیون، منتشر می‌شود.

ماده ۵: در ماده (۶۳) قانون، عبارت «ضبط مذاکرات» به عبارت «ضبط و انتشار مذاکرات در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس» اصلاح می‌شود.

ماده ۶: ماده (۶۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود: ماده ۶۴- گزارش عملکرد کمیسیون‌ها از امور ارجاعی از جمله: طرح‌ها و لوایح، سؤال، تحقیق و تفحص و عملکرد ناظرین در هیئت‌ها، شوراها و مجامع در پایان هر ماه در قالب فهرستی به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود تا به نحو مقتضی برای اطلاع نمایندگان و عموم، منتشر شود.

تبصره: ‌سازمان صداوسیما با رعایت شرایط مندرج در ماده (۵) این قانون، مجاز است برای تهیه گزارش کامل و زنده صوتی و تصویری از جلسات علنی کمیسیون ها در کمیسیون حضور یابد و همچنین صوت این جلسات در پایگاه اطلاع رسانی مجلس به صورت زنده پخش می شود.

ماده ۷- : ماده(۸۱) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۸۱- ماموریت های رسمی فردی و جمعی نمایندگان از قبیل: شرکت درسمینارها و اجلاس و بازدیدهای فنی و تخصصی و نظارتی در داخل و خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذیربط و تایید هیئت رئیسه مجلس انجام می شود. ماموریت اعضای هیئت رئیسه مجلس، با تصویب هیئت رئیسه انجام می شود.
هیئت رئیسه هر کمیسیون مکلف است حداکثر تا یک هفته پس از اتمام ماموریت، گزارش آن را به همراه فهرست اعضاء، هزینه ها، اهداف و نتایج؛ به صورتیکه قابل خوانش رایانه ای باشد، برای اطلاع عموم منتشر نماید. در مورد اعضای هیئت رئیسه مجلس این تکلیف به عهده هیئت رئیسه است.

تبصره : ‌در موارد خاص با تصویب کمیسیون برای اعضای کمیسیون و در مورد اعضای هیئت رئیسه مجلس با تصویب هیئت رئیسه، اطلاعات مربوط به ماموریت ها منتشر نمی شود.

ماده ۸- : در ماده(۸۹) قانون، پس از عبارت «ثبت خواهد شد» متن «هیئت رئیسه مکلف است ماهانه گزارش غیبت و تأخیر هر یک از نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون ها را در پایگاه اطلاع رسانی مجلس برای اطلاع عموم به صورتیکه قابل خوانش رایانه ای باشد، منتشر کند.» اضافه می شود.

ماده ۹- : ‌در انتهای ماده(۹۵) قانون، عبارت «اسامی نمایندگانی که سه بار غیبت غیرموجه در یک ماه داشته باشند در روزنامه ها درج خواهد شد.» حذف می شود.

ماده ۱۰- : ‌در ماده(۱۱۹) قانون، پس از عبارت «نتیجه آراء را» عبارت «همراه با نمایش اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و نمایندگانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند» اضافه می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود.

تبصره : ‌در مورد هر یک از مواد یا اجزاء که به تشخیص هیئت رئیسه مجلس جنبه صنفی یا منطقه ای دارد، آراء اعلام نمی شود.

ماده ۱۱- : ‌یک تبصره به عنوان تبصره(۲) به ماده(۱۲۲) قانون به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره ۲- : ‌ تبصره۲- در مواردی که حداقل پانزده نفر از نمایندگان رأی گیری مخفی با ورقه را برای غیر از موارد مندرج در این ماده درخواست نمایند، پس از توضیح نماینده پیشنهاددهندگان به مدت حداکثر پنج دقیقه، رأی گیری به عمل می آید و در صورت تصویب، برای آن موضوع رأی گیری مخفی باورقه انجام می شود. این تبصره شامل لوایح مربوط به عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی نمی شود.

ماده ۱۲- : ماده(۱۲۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۱۲۶- درتمامی مواردی که رأی گیری درصحن به صورت الکترونیکی یا علنی با ورقه انجام می شود، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند به ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و حداکثر یک هفته پس از رأی گیری در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس به صورتیکه قابل خوانش رایانه ای باشد، برای عموم منتشر می شود.

تبصره : ‌اسامی نمایندگان درخواست کننده رأی گیری مخفی یا علنی باورقه، درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می شود.

کد خبرنگار: ۱۸
۰دیدگاه شما

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
 • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
 • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
 • 0 + 0 =

  پربازدید

  پربحث

  اخبار عجیب

  آخرین اخبار

  لینک‌های مفید